Tag Archives: SOLAR INVERTER

RICH – INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER)

RICH – INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER) อินเวอร์เตอร์ คือ เครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบในการทำงานคือ ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC.) จาก แผงโซล่าร์เซลล์ เข้ามา จากนั้นจึงผ่านกระบวนการกรองไฟฟ้ากระแสตรงที่รับเข้ามานั้นด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์(DC. Modifier) เพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความราบเรียบ จากนั้นจึงทำการ Convert หรือแปลงให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(AC.) ที่มีความเสถียร และมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้า(Grid) ทั้งในด้านแรงดัน(Voltage) และความถี่ของกระแสไฟ(Hz.) นอกจากนั้น ตัว INVERTER ของระบบ โซล่ารูฟท็อป เองยังมีข้อดีที่ซ่อนอยู่อีกคือ ระบบ โซล่ารูฟท็อป ยังช่วยปรับ และรักษาระดับแรงดันและความถี่ของไฟฟ้าในอาคารให้เสถียรมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ค่า Power Factor แบบปรับค่าได้ทั้ง +/- RICH–INVT Solar Inverter : มีระบบรองรับการผลิตไฟฟ้าทั้งแบบ เฟสเดียว(Single Phase) และสามเฟส (3Phase) RICH–INVT Solar Inverter : สำหรับระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียว(Single Phase) หรือ1Phase มีขนาดของกำลังผลิตเริ่มตั้งแต่5kW […]