Tag Archives: แผงโซล่าเซลล์ ชนิด “โพลี คริสตัลไลน์”

ชนิด และ ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง

ชนิด และ ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง 1.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด อะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon) หรือแผงทินฟิล์ม (Thin film) แผงโซล่าเซลล์ ที่เคยได้รับความนิยมสูงในยุคราวๆ 30 ปีก่อน แผงโซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัส(Amorphous) จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีโครงสร้างการเรียงตัวยึดเกาะกันของอะตอมแบบหลวมๆไร้ระเบียบ และถูกทำให้เป็นแบบฟิล์มบางๆ ปิดทับจงจรของเซลล์ทั้งหมดด้วยด้วยกระจก โดยคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะให้แรงดันไฟฟ้าที่สูง แต่ให้กำลังงานต่ำ คือมีค่าประสิทธิภาพต่อพื้นที่ที่ต่ำ (Low Eff.) และมีเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง แม้ในปัจจุบันจะถูกพัฒนาให้มีค่าประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ถึง 13+% แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับแผงโซล่าเซลล์เทคโนโลยีปัจจุบัน แต่เราจะยังพบเห็นได้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่นเครื่องคิดเลข โคมไฟโซล่าเซลล์บางชนิด แผ่นหลังคาโซล่าเซลล์สำเร็จรูป ฯลฯ 2.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ซิลิกอน คริสตัลไลน์ (Silicon Crystalline) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตขึ้นจากซิลิกอน(Si) ที่ไม่ใช่รูปแบบของฟิล์มแล้ว แต่เป็นเทคโนโลยีการสร้างเซลล์ให้เป็นผลึก(Crystalline) โดยจะมีอยู่สองชนิดคือ Polycrystalline Monocrystalline 3.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด “โพลี คริสตัลไลน์” (Polycrystalline) แผงโซล่าเซลล์ แบบ โพลีคริสตัลไลน์ […]