Tag Archives: นโยบายโซล่าเซลล์ของประเทศไทย

นโยบายโซล่าเซลล์ของประเทศไทย

นโยบายโซล่าเซลล์ของประเทศไทย

นโยบายโซล่าเซลล์ของประเทศไทย ตัวอย่างนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ของไทย สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับประเทศ อื่นๆ โดยภาครัฐได้ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ของไทยทั้งทางด้านการผลิตและการ ใช้งาน ตัวอย่างนโยบาย อาทิ 1) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) โดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงาน จากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ภายในประเทศ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยเทคโนโลยีที่หมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน รูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 (2037) ทั้งนี้ เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในรูปของพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580 (2037 ) ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ 12,139 เมกะวัตต์ (MW) และพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ 2,725 เมกะวัตต์ (MW) 2) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 โดยสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. […]