Tag Archives: พลังงานใช้แล้วหมดไป

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง พลังงานใช้แล้วหมดไป พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่บรรพกาล มีต้นกำเนิดจากการเปื่อยยุ่ยและทับถมของซากพืชซากสัตว์ ในชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลภายใต้แรงดันมหาศาลเป็นเวลานับล้านปี โดยเป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมถึงชั้นบรรยากาศของโลก เพราะเมื่อเราเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และชั้นบรรยากาศของโลกโดยตรง พลังงานใช้แล้วหมดไป ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน (Coal) ถ่านหินหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากการทับถมกันของซากพืชในพื้นที่เฉอะแฉะเป็นเวลาราว 300 – 360 ล้านปี โดยมีความร้อนและแรงดันที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัว จนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินสามารถแบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่ 1. พีต (Peat) 2. ลิกไนต์  (Lignite) 3. ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) 4. บิทูมินัส (Bituminous) 5. แอนทราไซต์ (Anthracite) โดยนับว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญในการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอนาคตอาจหมดไป เลยมีการรณรงค์ ให้มาใช้ พลังงาน โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป น้ำมันดิบ (Crude […]