Monthly Archives: November 2021

พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน คืออะไร

พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน คืออะไร พลังงานหมุนเวียน หรือ พลังงานสะอาดหมายถึงพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป ด้วยเหตุว่าสามารถหาชดเชยหรือทำขึ้นได้ใหม่อย่างไม่จำกัด เช่น โซล่าเซลล์ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้าง ดัดแปลง เอาไปใช้ จนกระทั่งการจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการต่างๆ นั้นไม่ทำให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเหมือนพลังงานใช้แล้วหมดไป พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญในตอนนี้ อาทิเช่น พลังงานน้ำ (Water Energy) พลังงานน้ำเป็นพลังงานที่ผลิตขึ้นจากการเคลื่อนที่ของน้ำ ส่วนมากใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า การสร้างพลังงานน้ำส่วนใหญ่ทำได้โดยการผันน้ำจากเขื่อนหรือฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่เข้าท่อ ซึ่งจะอาศัยแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลเพื่อไปหมุนกังหันที่ต่อเข้าเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ หลังจากนั้นก็จะได้กระแสไฟฟ้ามาแจกจ่ายเข้าบ้านเรือนต่อไป. พลังงานลม (Wind Energy) พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากความกดดันของบรรยากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมิ รวมทั้งแรงที่เกิดขึ้นมาจากการหมุนของโลก โดยจะใช้กังหันลมเป็นตัวผลิตไฟฟ้า พลังงานลมนับว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย. พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานจากแสงอาทิตย์มีพลังงาน 2 ส่วน คือพลังงานความร้อนและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการแผ่รังสีของพระอาทิตย์ โดยเราใช้ แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ในการทำหน้าเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและก็เก็บกักไว้ภายในแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้งานต่อไป. พลังงานชีวภาพรวมทั้งพลังงานชีวมวล (Biogas Energy/Biomass Energy) พลังงานชีวภาพ (Biogas Energy) เป็นพลังงานที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุชีวภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ซากพืช มูลสัตว์ […]

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง พลังงานใช้แล้วหมดไป พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่บรรพกาล มีต้นกำเนิดจากการเปื่อยยุ่ยและทับถมของซากพืชซากสัตว์ ในชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลภายใต้แรงดันมหาศาลเป็นเวลานับล้านปี โดยเป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมถึงชั้นบรรยากาศของโลก เพราะเมื่อเราเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และชั้นบรรยากาศของโลกโดยตรง พลังงานใช้แล้วหมดไป ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน (Coal) ถ่านหินหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากการทับถมกันของซากพืชในพื้นที่เฉอะแฉะเป็นเวลาราว 300 – 360 ล้านปี โดยมีความร้อนและแรงดันที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัว จนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินสามารถแบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่ 1. พีต (Peat) 2. ลิกไนต์  (Lignite) 3. ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) 4. บิทูมินัส (Bituminous) 5. แอนทราไซต์ (Anthracite) โดยนับว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญในการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอนาคตอาจหมดไป เลยมีการรณรงค์ ให้มาใช้ พลังงาน โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป น้ำมันดิบ (Crude […]

พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและน่าลงทุน จริงไหม

พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและน่าลงทุน จริงไหม โดยทั่วไปแล้วการผลิตไฟฟ้าแบบปัจจุบันไม่ใช่กระบวนการที่ดีนัก เนื่องจากมีการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพราะในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตัว เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นมีส่วนทำให้เกิดมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกันการใช้น้ำปริมาณมากอาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เมื่อพิจารณาถึงปัญหาเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่า การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนอาจช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง โซล่าเซลล์ สามารถสร้างพลังงานบริสุทธิ์ สะอาด จากแสงอาทิตย์ จึงทำให้เป็นทางเลือกที่จะมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกได้จำนวนมหาศาล จึงทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปด้วย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือมีมลพิษทางอากาศน้อยลง ช่วยลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ การปล่อยอนุภาค และสารอันตรายอื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น หลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด ปัญหาหัวใจและหลอดเลือด การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ปัญหาระบบทางเดินหายใจน้อยลง ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ตค้องกังวลเรื่องสุขภาพ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ประเทศในแถบอาหรับและประเทศพัฒนาแล้ว มองว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกด้านพลังงานในระยะยาว พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นรูปแบบพลังงานที่ต้นทุนถูกที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีแดดจัด ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนจำนวนมากถึงมองว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นน่าสนใจ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกเนื่องจากผลตอบแทนที่สูง และในอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดีขึ้นแน่นอน ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ที่สำคัญของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์แล้ว จะทำให้ทราบว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่เพียงแต่สำหรับเจ้าของบ้านเท่านั้นแต่สำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจด้วย เช่นเดียวกับบริษัทก่อสร้าง ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและที่จริงแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์อีกด้วย Solar Rich ผู้นำด้าน […]

ระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย

ระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย หากค่าไฟฟ้าเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักรายเดือนของคุณ แล้วคุณอาจกำลังมองหาวิธีลดค่าไฟฟ้าเพื่อประหยัดเงินเดือน หรือค่าใช่จ่ายหลักๆของคุณในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้มีช่องทางไหน้บาง จะเปิดแอร์ให้น้อยลง เพื่อให้ค่าไฟฟ้าไม่มากเกินไป ยอมนอนเปิดพัดลมก็น่าจะช่วยให้ประหยัดขึ้น แต่คุณจะมัวมานั่งประหยัดแบบผิดๆแบบนี้ไปทำไม เราสามารถอยู่อย่างสบาย ไม่ต้องทนร้อนกับการปิดแอร์เพื่อลดค่าไฟ ด้วย แผงโซล่าเซลล์ นั้นถือว่าคุณมาถูกทางแล้ว โดยเราจะใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริก กล่าวคือวัสดุบางชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เมื่อสัมผัสกับแสงแดด แต่เซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวสามารถให้ไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นจึงรวมเซลล์เข้าด้วยกันเป็นชุดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแผง แผงหลายแผ่นที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะเรียกว่าอาร์เรย์ ถ้าคุณอ่านมาถึงจุดนี้แล้ว แต่คุณยังสงสัยว่าระบบสุริยะทำงานอย่างไร เราจะอธิบายหลักการทำงานให้คุณเข้าใจได้โดยง่าย เริ่มจากแสงอาทิตย์ส่องไปถึงชั้นเซลล์โซล่า ทำให้เกิดปฏิกริยาส่งผลให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากบนลงล่าง ถ้าอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เท่ากัน ก็จะก่อให้เกิดไฟฟ้าขึ้น แต่ไฟฟ้าที่ได้รับจาก แผงโซล่าเซลล์ นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้องการไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จึงเป็นหน้าที่ของ อินเวอร์เตอร์ ที่จะแปลง DC เป็น AC เพื่อในไปใช้งานต่อไป มาถึงจุดนี้แล้วคุณคงมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์บ้างแล้ว แต่คุณอาจสงสัยว่าจะต้องเลือกติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ จากบริษัทใด ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด คืนทุนนานไหม ต้องใช้ระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่แค่ไหนจึงจะพอต่อการใช้งานภายในบ้าน เรา SolarRich ขอเป็นผู้รับหน้าที่ตอบคำถามทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนาน มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบที่แม่นยำ คุณจะไม่มีข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์อีกต่อไปเพียงแค่คุณติดต่อมาหาเราในตอนนี้ Solar […]

โซล่าฟาร์มลอยน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

โซล่าฟาร์มลอยน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เปิดแหล่งผลิต แผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช่คำว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ โดยเป็นโครงการ โรงไฟฟ้า โซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร ด้วยขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอลมาตรฐาน 160 สนาม เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อปลายเดือนตุลาคม นับเป็นก้าวที่สำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นโครงการนำร่องตามแผนของประเทศไทย เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล ล่าสุด โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท บี. กริม พาวเวอร์ จำกัด (B. Grimm Power) ของไทย ร่วมกับบริษัท ไชน่า เอเนอร์จี เอ็นจิเนียริง คอร์ป (China Energy Engineering Corp) ของจีน โครงการนี้ผสมผสานโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่สร้างขึ้นใหม่กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่เดิม มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำกว่า 144,000 แผ่น บนพื้นที่ 120 เฮกตาร์ (ราว 750 ไร่) ภายในอ่างเก็บน้ำ โดยคาดการณ์ว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายระดับประเทศสูงสุด 45 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก แผงโซล่าเซลล์ […]

Apps ดีๆ สำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้า EV โดยเฉพาะ

Apps ดีๆ สำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้า EV โดยเฉพาะ ในปัจจุบัน รถไฟฟ้าเริ่มเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น ถึงจะยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ใว้เพราะในอนาคตข้างหน้า เราอาจต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นในวันนึงที่ทรัพยากรณ์น้ำมันหมดไป ซึ่งทุกแอฟที่จะมานำเสนอในวันนี้ จะเป็นแอพที่ตอบโจทย์กับสมาร์ทโฟนของคุณมากกว่าปกติซักหน่อยเพื่อค้นหาสถานีชาร์จไฟเพื่อเป็นการเตรียมการไว้สำหรับการเดินทางของคุณ เพราะว่า ณ ขณะนี้ ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการติดตั้งแท่นชาร์จ EV อย่างทั่วถึงทุกมุมเหมือนในประเทศแถบยุโรป แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีหรือมีน้อยมาก เพราะ ณ ตอนนี้ภาครัฐก็เริ่มให้ความสนใจกับนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องพึ่งพาแอพเหล่านี้บ้างเพื่อที่จะนำคุณไปยังสถานีชาร์จ EV ที่อยู่ใกล้จุดพักหรือหมายของคุณ Enrich Energy จะมาแนะนำ Application ที่เหมาะกับคนใช้รถไฟฟ้าให้ได้รู้ไว้ หรือใครที่กำลังวางแผนจะใช้รถไฟฟ้าได้ศึกษากันว่ามี Apps อะไรบ้าง MEA EV เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีความสามารถดังนี้ – แสดงตำแหน่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้จากหลายๆ หน่วยงาน เช่น สถานีชาร์จของการไฟฟ้านครหลวง , สถานีชาร์จของ EA และ สถานีชาร์จในโครงการสนับสนุนของ EVAT ครอบคลุมสถานีที่มีในประเทศไทย บนแผนที่ – สามารถค้นหาและนำทางไปยังสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบนแผนที่ – จองหัวชาร์จในสถานีชาร์จ […]

ชนิด และ ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง

ชนิด และ ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง 1.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด อะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon) หรือแผงทินฟิล์ม (Thin film) แผงโซล่าเซลล์ ที่เคยได้รับความนิยมสูงในยุคราวๆ 30 ปีก่อน แผงโซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัส(Amorphous) จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีโครงสร้างการเรียงตัวยึดเกาะกันของอะตอมแบบหลวมๆไร้ระเบียบ และถูกทำให้เป็นแบบฟิล์มบางๆ ปิดทับจงจรของเซลล์ทั้งหมดด้วยด้วยกระจก โดยคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะให้แรงดันไฟฟ้าที่สูง แต่ให้กำลังงานต่ำ คือมีค่าประสิทธิภาพต่อพื้นที่ที่ต่ำ (Low Eff.) และมีเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง แม้ในปัจจุบันจะถูกพัฒนาให้มีค่าประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ถึง 13+% แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับแผงโซล่าเซลล์เทคโนโลยีปัจจุบัน แต่เราจะยังพบเห็นได้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่นเครื่องคิดเลข โคมไฟโซล่าเซลล์บางชนิด แผ่นหลังคาโซล่าเซลล์สำเร็จรูป ฯลฯ 2.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ซิลิกอน คริสตัลไลน์ (Silicon Crystalline) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตขึ้นจากซิลิกอน(Si) ที่ไม่ใช่รูปแบบของฟิล์มแล้ว แต่เป็นเทคโนโลยีการสร้างเซลล์ให้เป็นผลึก(Crystalline) โดยจะมีอยู่สองชนิดคือ Polycrystalline Monocrystalline 3.แผงโซล่าเซลล์ ชนิด “โพลี คริสตัลไลน์” (Polycrystalline) แผงโซล่าเซลล์ แบบ โพลีคริสตัลไลน์ […]

ซื้อระบบโซล่าเซลล์ กับเราดีอย่างไร

ซื้อระบบโซล่าเซลล์ กับเราดีอย่างไร จริงอยู่ที่เราสามารถประหยัดเงินได้โดยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่นั้นก็เป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้น เพราะหากคุณลูกค้าสั่งซื้อระบบ โซล่าเซลล์ กับ Enrich Energy สิ่งที่ได้รับจะมีมากกว่านั้น ซึ่งเราจะมาอธิบายคราวๆกันว่า มันคุ้มค่ากับเงินที่ลงไปหรือไม่ ดังนี้ 1.ประหยัดเงินมากขึ้น ปัจจุบันอัตราค่าไฟมีแนวโน้มที่จะเพื่มขึ้นเรื่อยๆ การลงทุนในพลังงาน โซล่าเซลล์ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากจะเป็นการลดการพึ่งพาไฟบ้านแล้ว ยังจะทำให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทุกเดือน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 ปีในการคืนทุน 2.ประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิล ภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น และอุณหภูมิที่สูงทำลายสถิติ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสภาวะโลกร้อนไม่ได้ห่างไกลเราอีกต่อไป ซึ่งการที่เรายังใช้พลังงานฟอสซิลต่อไปเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก เพราะในอนาคตลูกหลานของเราอาจจะต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสภาวะอากาศ เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากคนยุคเรานี่เอง 3.ประหยัดเวลา การเลือกลงทุนอะไรสักอย่างนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจใดๆ แต่ถ้าหากเป็นเรื่องการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วนั้นการที่มาติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ อย่างเรา ถือเป็นการประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ ทีเดียวจบ ไม่ต้องไปปรึกษาที่อื่นๆ อีก เรียกได้ว่าเป็น One stop service ก็ว่าได้ จึงทำให้คุณสามารถเอาเวลาไปดำเนินกิจกรรม หรือ กิจการของคุณได้ต่อไป 4.ได้ภาพลักษณ์ที่ดี การที่องค์กร หรือ […]

อินเวอร์เตอร์มีหน้าที่ทำอะไร?

อินเวอร์เตอร์มีหน้าที่ทำอะไร? เครื่องอินเวอร์เตอร์จะรับไฟฟ้ากระแสตรง DC มาจาก แผงโซล่าเซลล์ และแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC อินเวอร์เตอร์เป็นเหมือนกับสมองของระบบ นอกจากการแปลงไฟ DC เป็น AC แล้ว ยังควบคุมแรงดันและกระแสไฟบนวงจร ป้องกันข้อผิดพลาดของระบบอีกด้วย ซึ่งเครื่อง อินเวอร์เตอร์ แบบ Central Solar Inverter อยู่คู่กับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มจึงมีการใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลายนิยมนำไปใช้ในโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนามากขึ้นการหันมาใช้ Solar MicroInverter จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา เพราะไมโครอินเวอร์เตอร์จะปรับความเหมาะสมให้แผงโซลาร์โดยตรงแผงต่อแผง ไม่ใช่โซล่าเซลล์ทั้งระบบ ทำให้แผงโซลาร์ทุกแผงสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับติดตั้งตามบ้านเรือง อาคารสำนักงาน ต่างจาก อินเวอร์เตอร์ ส่วนกลางที่เมื่อแผงโซล่าเซลล์บางแผงไม่ได้รับแสงอาทิตย์หรือสกปรก ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดลดลงเลย และยังมีขนาดที่ใหญ่มากอีกด้วย   Solar Rich เราคือผู้จัดจำหน่าย และ ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ โซล่ารูปท็อป อันดันต้นๆของประเทศไทย เราคัดสรรณ์แผงโซล่าเซลล์ ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับแผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพดีที่สุด สนใจ แผงโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698 ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป […]

หลักการทำงานของ แผงโซล่าเซลล์?

หลักการทำงานของ แผงโซล่าเซลล์? แผงโซล่าเซลล์ เมื่อโฟตอนชนกับเซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอะตอม ถ้าตัวนำถูกต่อเข้ากับด้านบวกและด้านลบของเซลล์ มันจะเกิดเป็นวงจรไฟฟ้า เมื่ออิเล็กตรอนไหลผ่านวงจรดังกล่าว พวกมันจะผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์หลายเซลล์ประกอบเป็น แผงโซล่าเซลล์ และสามารถต่อแผงหลายแผง (โมดูล) เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง แผงโซล่าเซลล์ ยิ่งคุณปรับใช้พาเนลได้มากเท่าใด พลังงานที่คุณคาดว่าจะสร้างก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แผงโซล่าเซลล์ ทำมาจาก อะไร? แผงโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากซิลิกอน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยชั้นบวกและชั้นลบ ซึ่งร่วมกันสร้างสนามไฟฟ้า เช่นเดียวกับในแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร? แผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะไหลไปในทิศทางเดียวรอบวงจร ตัวอย่างนี้แสดงแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟให้กับหลอดไฟ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากด้านลบของแบตเตอรี่ ผ่านหลอดไฟ และกลับสู่ด้านบวกของแบตเตอรี่ เมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กตรอนจะถูกผลักและดึง ย้อนกลับเป็นระยะๆ เหมือนกับกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อมีการหมุนขดลวดข้างแม่เหล็ก แหล่งพลังงานต่างๆ มากมายสามารถ “หมุนที่จับ” ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ได้ เช่น เชื้อเพลิงก๊าซหรือดีเซล ไฟฟ้าพลังน้ำ นิวเคลียร์ ถ่านหิน ลม […]